Οι 8 τεχνικές για τους Αποφοίτους 2018 με την μεγαλύτερη αναλογία σε οικονομικά οφέλη

Με αφορμή την Αποφοίτηση 2018 συλλέχθηκαν οι τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες για να καταγράψουν τα οικονομικά τους οφέλη. Προέκυψε ότι οι τεχνικές με τα μεγαλύτερα οφέλη, με σειρά προτεραιότητας από την σημαντικότερη στην λιγότερο σημαντική, ήταν οι εξής:

  1. Αποφυγή Διαπραγμάτευσης με Εαυτό
  2. Εξιστόρηση
  3. ΤΙΠΙΕΣ
  4. ΟΕΣΤ
  5. Διαπραγμάτευση με Πακέτα
  6. Άντληση Δημιουργικότητας
  7. Χρυσός Κύκλος
  8. Τηλεφωνική και Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Το οφέλη που προέκυψαν ακολουθούν στον επόμενο πίνακα.

  %
Αποφυγή Διαπραγμάτευσης με Εαυτό 56% 560.280 €
Εξιστόρηση 20% 200.000 €
ΤΙΠΙΕΣ 10% 97.750 €
ΟΕΣΤ 3% 30.920 €
Διαπραγμάτευση με Πακέτα 3% 30.000 €
Άντληση Δημιουργικότητας 3% 28.908 €
Χρυσός Κύκλος 1% 6.665 €
Τηλεφωνική και Ηλεκτρονική Επικοινωνία 1% 6.329 €
Λοιπές τεχνικές 2% 17.890 €